Site2016
Ga naar de nieuwe website
Let op:
Je bent nu op het website-archief van de BD-Vereniging.
Gegevens die hier staan kunnen verouderd zijn.
Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding

 

> >start publicaties - dynamisch perspectief

Dynamisch Perspectief

Brief Anne Koekoek aan Stichting Demeter, DLC en DVC

Harlingen 07-02-2011

Aan Stichting Demeter, DLC en DVC.

Het besluit van de DVC m.b.t. het toestaan van genetisch hoornloos fokken op het bedrijf van Jan en Mieke Duindam vind ik onaanvaardbaar. Om te beginnen vind ik de manier waarop de hele procedure gevolgd is onjuist.

 1. Er is buiten medeweten van de huidige Demeter-bedrijven op voorhand een beslissing genomen , gebaseerd op een m.i. vormfout in de regelgeving dat Demeter-koeien niet onthoornd mogen worden,terwijl in de BD landbouw uitgangspunt is dat koeien hoorns hebben.
 2. Nadat er van vele zijden geprotesteerd is tegen het besluit toestemming te geven aan Jan Duindam is er op Warmonderhof een (rommelige) discussie geweest , waaruit duidelijk bleek dat het overgrote deel van de aanwezigen ,BD-boeren , consumenten en overige betrokkenen vind dat er geen toestemming moest komen voor het genetisch hoornloos fokken op Demeter bedrijven.
 3. Deze discussie had natuurlijk eerst gevoerd moeten worden voordat er überhaupt naar het idee gekeken zou worden, De BD-landbouw wordt gedragen door de boeren en het is natuurlijk logisch dat dit soort zaken eerst met de licentiehouders wordt besproken, ook al is dit volgens statuten en reglementen misschien niet verplicht. Het gaat om draagvlak bij de betrokkenen.
 4. De Demeter -boeren hebben in 1989 Vereniging De Groene Weide opgericht met als doel de belangen te behartigen van deze zelfde boeren, (melkgeld) maar ook om de Biologische en BD landbouw te ontwikkelen en stimuleren. Een van de zaken die wij hierbij belangrijk vonden was onderzoek, om de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van de BD bedrijven te stimuleren. Hiervoor is de zogenaamde Bolk-cent in het leven geroepen ,dwz; er werd 0.8 ( gulden) cent per liter melk apart gehouden ,dus niet uitbetaald aan de boeren , maar voor onderzoek beschikbaar gesteld. De onderzoek commissie, waarin een aantal boeren en onderzoekers zaten bepaalden welke onderzoeken relevant waren en hoeveel geld hiervoor beschikbaar zou worden gesteld. Honderduizenden guldens en euro s zijn tot nu toe besteed aan onderzoeken mbt grasklaverteelt, melkkwaliteit etc en uitgebreid onderzoek naar gedrag van gehoornde koeien en de manier waarop de veehouder hier mee om kan gaan.
  Rapport: Een Koppel is nog geen Kudde (Ton Baars en Liesbeth Brands, L.B.I.)
  Ook omschakelende gangbare en eko -boeren hebben van al deze onderzoeken kunnen profiteren zonder daar zelf aan bij te hebben gedragen.
 5. Het verzoek om genetisch hoornloos te mogen fokken kwam niet bij de bestaande Demeter boeren vandaan, daar bestond blijkbaar de behoefte niet , maar bij Jan Duindam Eko-boer ,in ieder geval zonder ervaring met een gehoornde veestapel.
 6. De ruim 40 Demeter-boeren hebben gezamelijk toch zo,n 1000 jaar ervaring met het omgaan met gehoornd vee,onbegrijpelijk dat wij niet om advies gevraagd zijn.
 7. Een van de argumenten om hoornloos fokken toe te staan is dat er in het buitenland ook genetisch hoornloze dieren op Demeter bedrijven lopen Op basis van welke argumenten is daar toestemming voor gegeven? Is er in het buitenland wel onderzoek gedaan naar het gedrag van zowel de genetisch hoornloze als het gedrag van de gehoornde dieren, ook in combinatie met elkaar ? Is er in het buitenland ook een uitgebreide discussie geweest n.a.v. bovenstaande met alle betrokkenen voordat er een beslissing genomen is, In een enkel geval gaat het om een zeer oud geografisch gebonden ras (de zweedse fjell-koe ) , een zeer klein zogenaamd zeldzaamhuisdier ras (bijna uitgestorven). Er zou volgens de DVC onderzoek gedaan moeten worden om meer kennis te verkrijgen over het gedrag van hoorloos gefokte koeien . Dit lijkt verdacht veel op de argumentatie waarom de Japanners wel op walvisjacht kunnen gaan terwijl het voor al de overige landen verboden is; onderzoek.!
 8. Stichting Demeter heeft als vernieuwend controle "-systeem" nu gekozen voor de collegiale toetsing, De discussie op Warmonderhof was de ultieme collegiale toetsing m.b.t, genetisch hoornloos fokken, en de DVC legt de uitkomst gewoon naast zich neer,
 9. De manier waarop Jan Duindam nu zijn voorlopige Demeterlicentie verkregen heeft vind ik tegenover zijn collega Demeterboeren ook respectloos, dat de Stichting Demeter en de DVC etc hier zo aan meegewerkt hebben eveneens.
 10. Op het moment dat een eko- boer met een onthoornde veestapel zijn Demeter licentie verkrijgt heeft hij nog minimaal 2 jaar de tijd voordat de eerste gehoornde vaarzen aan de melk komen, om aanpassingen aan zijn stal en systeem te doen. Maar al wel 2 jaar de Demetermeerprijs gebeurd. zodat aanpassing geen probleem hoeft te zijn. Jan Duindam heeft het ook niet eens geprobeerd met een gehoornde veestapel, En hij hoeft het volgens de argumentatie van de DVC en Stichting Demeter ook niet te proberen..
 11. Biologisch -Dynamische landbouw staat voor beweging, vernieuwing , verandering. Daarom moeten wij als "gehoornde boeren" nu toestaan, meedenken en meebewegen met Jan Duindam zodat hij nu hoornloos kan fokken, Jan Duindam is degene die niet bewegen wil maar stil blijft staan. Op het moment dat je gehoornde koeien op je bedrijf hebt zal je je manier van denken moeten veranderen ,want je omgang met je dieren moet veranderen ,en je zal de huisvesting van je dieren moeten veranderen.,en dan is er prima met gehoornd vee te werken. Jan Duindam echter wil gewoon zijn koeien veranderen. Dan hoeft hij zelf niet te veranderen. In deze discussie worden de voorstanders van gehoornde koeien dogmatisch denken verweten .,Is niet het gangbare denken dat het met horens problemen geeft en ze er dus niet op moeten zitten een uiting van dogmatisch denken? Bij Demeter landbouw gaat het om kwaliteit, De horens van de koe spelen hierin een grote rol, al is niet eenvoudig meetbaar hoe dit werkt. Dus niet alleen direkt praktische zaken als het gedrag van de koe speelt hierin een rol , maar met name zaken als de vertering van het koeienvoer en als gevolg hiervan de kwaliteit van de mest.
 12. Tijdens de Biovak trof ik Leen Janmaat, de voorzitter van de discussiedag op Warmonderhof, en tevens voorzitter van de DVC, op het Demeterplein . Er ontstond m.bt. dit onderwerp ook al snel een stevige discussie met de tafelgenoten (Ruud Hendriks, Willem Bongers , Leen Janmaat en ik)w aarop een van de tafelgenoten (Willem Bongers) vroeg hoe Leen zijn persoonlijke mening (hoornloos fokken toestaan) in overeenstemming kon brengen met de wervende berichtgeving op het Demeterblad; Demeter koeien zijn gehoornde koeien! Het antwoord van Leen was ; Ach dat is allemaal voor de PR !!! Ik, Anne Koekkoek, en vele echte collega's met mij, ben uit overtuiging Demeter boer, Niet voor de PR, En ik wil mij ook niet voor de PR laten gebruiken door Stichting Demeter of omschakelende Eko -boeren. Jan Duindam wil in principe geen hoorns op zijn koeien.

  ONACCEPTABEL

 13. Het feit dat alleen Jan Duindam hoornloos mag fokken en niet de overige Demeterboeren is te gek voor woorden ,dit is meten met twee verschillende maten.!.
 14. De verschillende formuleringen die Stichting Demeter m.b.t dit onderwerp gebruikt;, de PR formulering in Dynamisch Perspectief waarin gemeld wordt dat Demeter koeien gehoornd zijn (voor mogelijke klanten etc) en de formulering in het Demeter nieuws dat Demeter koeien gehoornd zijn , maar dat ontheffing mogelijk is (voor omschakelaars ?) Dit lijkt op manipulatie,
 15. Het besluit van de DVC lijkt zo geformuleerd te zijn dat de discussie over dit onderwerp nu gesloten is , besluit is besluit.!
 16. De manier waarop de DVC deze hele zaak m.b.t gehoornde / geneties hoornloze landbouw behandeld heeft vind ik onjuist , onrechtvaardig en onaanvaardbaar, Ik vind dat de Stichting Demeter en de DVC bij dit soort zaken ruim de tijd moeten nemen ,uiterste zorgvuldigheid moeten betrachten en zeer transparant moeten werken,.waarbij van te voren alle betrokkenen voldoende gehoord moeten zijn . Gezien het verloop van het proces en de aangevoerde argumenten vind ik dat er onprofessioneel gewerkt is De zogenaamde onafhankelijkheid van de DVC is zo groot dat alle argumenten van de voorstanders van gehoornde Demeter-koeien het af moesten leggen tegen de persoonlijke mening van een enkel DVC-lid. en een eko-boer. De DVC, onder toeziend oog van de Stichting Demeter heeft hiermee een regelrechte wanprestatie geleverd .

Conclusie;
1 - Het besluit om Jan Duindam toestemming te verlenen genetisch hoornloos te gaan fokken moet worden ingetrokken, Schade zal Jan daar niet door lijden als hij echt Demeter met hoorns wil kan hij zijn hoornloze kalveren makkelijk verkopen , de markt voor hoornloos vee is veel groter dan die voor gehoornd vee , Gehoornde kalfjes zijn ook aan te kopen.
2 - De DVC moet worden vervangen.; de onproffesionele manier van werken is daar oorzaak van en het vertrouwen is beschaamd.

Anne Koekkoek


Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding
Wisentweg 12 - 8251 PC Dronten - 0850 609044

 


Let op:
Je bent nu op het website-archief van de BD-Vereniging. Gegevens die hier staan kunnen verouderd zijn.

Ga naar de nieuwe website

Activiteiten

do 1 sep 2016
Van student tot zorgboer
Avondklas met Gerlof Pronk op Warmonderhof. zie warmonderhof.nl

zo 4 sep 2016
Open dag Warmonderhof
zie warmonderhof.nl

do 8 sep 2016
Ontdek BD op de BD-boerderij! Vorden lees verder>>

17 sep 2016
Workshop Bedrijfsindividualiteit
Op CSA De Plantentrekker
Geel (B) lees verder>>

22-25 sept
Seminar met Dorian Schmidt Levenskrachten waarnemen in natuur en landschap in Oostelbeers. Zie levenskrachten.nl

9, 10 dec 2016
Dynamieken en invloeden van sterren en planeten Cursus met Michiel Rietveld Herzele (B)
lees verder>>